ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Անձնակազմի կառավարման բաժին

Բաժնի պետ`  
(+37411) 52 85 

Բաժինը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կազմակերպում և իրականացնում է նախարարության անձնակազմի հետ կապված կադրային աշխատանքները: 

Բաժնի հիմնական խնդիրներն ու գործառույթներն են՝
1. Իրականացնել Նախարարի և նախարարության անձնակազմի կառավարման վերաբերյալ հրամանների նախագծերի պատրաստում, հաշվառում, դրանց բնօրինակների պահպանության (արխիվացման) և առաքման հանձնելու ու աշխատողներին տեղեկացնելու, աշխատանքային պայմանագրերի կնքման, լուծման և հաշվառման հետ կապված, ինչպես նաև աշխատողների աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրերի ամփոփման աշխատանքներ,
2. իրականացնել նախարարության աշխատողների (այդ թվում նախարարության համակարգի պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների  և փակ բաժնետիրական ընկերությունների ղեկավարների) արձակուրդների ժամանակացույցի կազմման, աշխատանքային ստաժի հաշվարկման, զինապարտության հաշվառման և ամրագրման, գործուղման վկայականների տրամադրման, ինչպես նաև նախարարության քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման կազմակերպման աշխատանքներ,
3. հաշվառել քաղաքացիական ծառայողների կողմից իրենց կատարած աշխատանքների մասին ներկայացրած կիսամյակային հաշվետվությունները` (աշխատանքային ծրագրերի կատարողականների) անմիջական ղեկավարների եզրակացություններով, կազմել ամփոփ տեղեկանք,
4. մշակել նախարարության քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերի և դրանցում փոփոխություններ կատարելու նախագծերը,  իրականացնել նախարարության կառուցվածքային, հաստիքային, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկում փոփոխություններ կատարելու աշխատանքներ, 
5. ապահովել նախարարության առաջատար թափուր պաշտոններ, ինչպես նաև  Նախարարության համակարգի պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և փակ բաժնետիրական ընկերությունների տնօրենների թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի, ինչպես նաև այդ պաշտոնները զբաղեցնող տնօրենների և նախարարության նախարարության առաջատար և կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորման նախապատրաստական և անցկացման, ինչպես նաև այդ մրցույթների և ատեստավորումների հարցաշարերի, հարցատոմսերի մշակման և հրապարակման աշխատանքները, կազմել ատեստավորման ենթակա անձանց ցանկերը,
6. իր իրավասությունների սահմաններում մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի` նախարարության հայտի նախագծի մշակման աշխատանքներին, իրականացնել նախարարության անձնակազմի կառավարման գծով վիճակագրական աշխատանքներ,
7. իրականացնել Նախարարության աշխատանքային, կարգապահական ներքին կանոնների պահպանման վերահսկողության,  նախարարության մուտքի ժամանակավոր անցագրերի տրամադրման և հաշվառման, նախարարությունում ուսումնական հաստատությունների ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպման, ինչպես նաև անձնակազմի կառավարման հարցերով նախարարության համակարգի պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին և փակ բաժնետիրական ընկերություններին մեթոդական օգնության ցուցաբերման աշխատանքներ: